An imege of world

جهانی که در آن زندگی میکنیم پر از رمز و راز هاست .انسان ها در طول تاریخ به دنبال کشف این راز ها بوده اند و راز هایی که در میان ستارگان پنهانند جزو مخوف ترین راز هاییست که بشر تاکنون بخش اندکی از ان را درک کرده است.حال به راستی ما در کجای این جهان بی انتها قرار داریم؟